تماس

پزشکان ما

Team Area

دکتر باهادیر شارلی، دانشیار ارشد

قلب‌شناسی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر ایلیاس فرید کانات

بیماری‌های داخلی

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر رجب سرایمن، دانشیار

آزمایشگاه

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر شاکر بایور

اتاق اورژانس

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر هاله نور گونگوردو

اتاق اورژانس

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر احمد کمالی

سلامت و بیماری‌های کودکان

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر مایس الله‌وردی‌اف

اورولوژی

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر جونیت سوسلین

آنستزیولوژی و احیای مجدد

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر ارهان اوزفیدان

پزشکی فیزیکی و بازسازی

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر احمد ایچر

زنان و زایمان

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر علی گوراقاچ

اورولوژی

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر فرحات کالکان

گوش، حلق، بینی و گلو

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر علی عثمان اکسوی

گوش، حلق، بینی و گلو

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر محمد رشید آیکوتا

جراحی عمومی

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر اسماعیل پور

نوزاد حدا تازه متولد شده

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر امین اوزتورک

اورولوژی

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر محمد تکین

جراحی عمومی

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر اوگون اوزتوپراک

ارتوپدی و تروماتولوژی

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر شنر بکچی

سلامت و بیماری‌های کودکان

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر علوم پایه شریفه آکالین

بیماری‌های عفونی و میکروبیولوژی کلینیکی

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر محمد دوران

جراحی عمومی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر مصطفی دمیر

قلب‌شناسی

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر ح. گولنور شن

روانپزشکی

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر محمد ایچر

جراحی کودکان

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر عبدالوحید اوزای

اتاق اورژانس

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر نیلگون اوزر

زنان و زایمان

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر عمر تونا

جراحی عمومی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر یاسین لوند اوزچلیک

جراحی مغز و اعصاب

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر گامزه پوسژو

اتاق اورژانس

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر کمال کول

گوارش و کبد

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر مصطفی اوزتورک

شیمی درمانی

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر آحمت گونای

ارتوپدی و تروماتولوژی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر احمد سلیم حسوزلر

سلامت و بیماری‌های کودکان

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر سرکان آقجان

جراحی قلب و عروق

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

استادیار اوکان ار

قلب‌شناسی

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر احمد سودی اوزباکیر

ارتوپدی و تروماتولوژی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر مراد آتش

جراحی مغز و اعصاب

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر نجیب اوزاتش

ارتوپدی و تروماتولوژی

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر مورات گوخان کیناش

زنان و زایمان

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر پروفسور نوزات کارابولوت

رادیولوژی

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر انور آیدین جوجلوغلو

روانپزشکی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر نورای آ. نالبانت

زنان و زایمان

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر فیض‌الله اوزتورک

گوارش و کبد

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر پروفسور اوکان بولوکباشی

علم اعصاب

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر آیشگول بایکان

بیماری‌های پوست و آندوکرین

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر محمت آجیمیش

بیماری‌های داخلی

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر ازلم اوزر

گوش، حلق، بینی و گلو

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر مورات دوغان

پزشکی فیزیکی و بازسازی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر محمد گوکچه

رادیولوژی

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر مصطفی اسمت تاتار

ارتوپدی و تروماتولوژی

بیمارستان خصوصی تکدن در دنیزلی

Team Area

دکتر رمضان ای. کایهان

زنان و زایمان

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر آفرا کاراویلیوغلو

جراحی کودکان

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر علی وفا اوزجان

جراحی قلب و عروق

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر شریفه ییلماز

بیماری‌های داخلی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

پی‌تی ویسی باشاران

پزشکی فیزیکی و بازسازی

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر تهران الهوردیوف

علم اعصاب

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر علی یاشار

بیماری‌های پوست و آندوکرین

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر مهتاپ آکپینار

آزمایشگاه

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر اصلیهان بانو ار

بیماری‌های سینه

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر بایرام چیراک

جراحی مغز و اعصاب

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

Team Area

دکتر محمود کمال گرس

اتاق اورژانس

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر طاهرو کنتوشی

اتاق اورژانس

بیمارستان خصوصی تکدن کایسری

Team Area

دکتر محمد سینان آیدین

جراحی عمومی

بیمارستان خصوصی کایسری تکدن

Team Area

دکتر ایلتر پایدور

سلامت و بیماری‌های کودکان

بیمارستان خصوصی تکدن دنیزلی

تماس با ما

نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را برای ما ارسال کنید...